• slider image 830
:::


2019人像雷雕

研習講義 建立日期 2019-04-02 09:28:48
1. 去除人像背景 152 2019-04-02 12:25:26
1-1 網站推薦 233 2019-04-02 12:25:58
2. 人像轉換單色調檔案 156 2019-04-02 12:31:32
2-1 線上照片風格轉檔網站推薦 208 2019-04-02 12:29:14
3. 使用影像編輯軟體修整人像 192 2019-04-02 12:34:32
3-1 使用影像編輯軟體(CorelDraw) 297 2019-04-02 12:34:52
3-2 使用影像編輯軟體(InkScape) 182 2019-04-10 07:40:16
4. 儲存成雷雕機接受的檔案格式 381 2019-04-02 12:36:03
5. 結語 150 2019-04-02 12:39:33
:::

Web Language Select